Tipy a návody , ako ušetriť na finančných produktoch .

21 tipov AKO NEZABIŤ svoje PENIAZE

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book.

Aká je cena za úrazové poistenie

102778756_l.jpg Cena za úrazové poistenie

 

Čo ovplyvňuje to, aká bude za úrazové poistenie cena?

Aké poistné riziká  úrazové poistenie obsahuje ?

Ktoré z poistných rizík  sú najpodstatnejšie ?

Tieto, ale aj ďalšie informácie je dôležité poznať pred tým, ako sa rozhodnete uzatvoriť úrazové poistenie.

 

   Úrazové poistenie a jeho cena  sa medzi poisťovňami líšia, ale v konečnom dôsledku  v každej poisťovni rozhoduje o tom, koľko budeme za úrazové poistenie platiť niekoľko faktorov. Sú to tieto štyri.

  1. Vek poisteného
  2. Riziková skupina poisteného
  3. Výber poistných rizík
  4. Výška poistných súm

 

 

Vek poisteného

 

     Z pohľadu veku poisteného rozdeľujú poisťovne úrazové poistenie  na dve skupiny  a to úrazové poistenie  pre deti ( vek do 18 rokov) a úrazové poistenie pre dospelých ( poistenie po 18 roku ) Rozhoduje tzv. vstupný vek, teda to, koľko rokov má poistená osoba pri vstupe do poistenia ( pri podpise zmluvy ). 

 

       Detské úrazové poistenie  a jeho cena je spravidla pri rovnakých poistných rizikách nižšia, ako cena pri úrazovom poistení  pre dospelých . K detskému úrazovému poisteniu  však poisťovne pristupujú dvoma spôsobmi .

 

1. Detské úrazové poistenie zaniká dosiahnutím 18 roku  veku poisteného dieťaťa, alebo sa dosiahnutím 18 rokov znížia poistné sumy poisteného dieťaťa .

 

2. Cena za detské úrazové poistenie sa nemení a detské úrazové poistenie trvá aj počas rannej dospelosti so zachovaním podmienok poistenia až do veku určeného v zmluve. Napríklad do veku 22, alebo 25 rokov. Každopádne, každá poisťovňa má v takomto prípade pri detskom úrazovom poistení určený hraničný vek, do ktorého trvá detské úrazové poistenie za "detskú cenu" aj počas rannej dospelosti a  dosiahnutím tohto určeného veku úrazové poistenie  zaniká . 

 

           Ak uzatvára úrazové poistenie už dospelý človek, tak na cenu úrazového poistenia už vek vplyv nemá. Tzn. je jedno či má poistený 18,30, alebo 55 rokov .  A takisto nerozhoduje či sa človek poisťuje na obdobie 10,20 alebo 30 rokov .

       Na rozdiel od životného poistenia, kde je  cena poistenia najviac ovplyvňovaná vstupným vekom dospelej osoby  a takisto je pre cenu rozhodujúce aj to, na akú dlhú dobu sa životné poistenie uzatvára. 

Tzn. cena pre životné poistenie 20 ročného človeka na poistnú dobu 20  rokov bude iná ( nižšia ) ako cena poistenia 20 ročného človeka na poistnú dobu 40 rokov.

V životnom poistení platí čím vyšší vstupný vek na čím dlhšiu dobu, tým vyššia cena poistenia .  Životné poistenie na rozdiel od úrazového poistenia však kryje okrem úrazov aj choroby pričom úrazové poistenie kryje, ako už z názvu vyplýva, iba úrazy .

 

        Úrazové poistenie je možné uzatvoriť,  ako úplne samostatné poistenie ( nie všetky poisťovňe to umožňujú), alebo ako súčasť životného poistenia,  alebo tzv. rizikového životného poistenia . Rozdiel medzi životným poistením a rizikovým životným poistením je v tom, že v životné poistenie môže obsahovať okrem poistených  rizík  aj sporenie ( čo neodporúčam)    a rizikové životné poistenie obsahuje iba poistené riziká, bez možnosti sporenia .

 

 

Cena za úrazové poistenie

 

     Na cenu úrazového poistenia má zásadný vplyv určenie tzv. rizikovej skupiny poisteného človeka.

       Riziková skupina súvisí s tým, akú prácu poistený človek vykonáva a prípadne  akému športu sa venuje . Z tohto pohľadu je samozrejme pre poisťovňu, každý človek rôzne rizikový .

Inak povedané, to čomu sa venujeme v práci, alebo pri športe súvisí s tým, aké riziko  úrazu  a v akom rozsahu podstupujeme . 

Preto, pre tých,  ktorí sú z tohto pohľadu pre poisťovňu rizikovejší platí vyššia cena za úrazové poistenie, ako pre tých, ktorých práca prípadne vykonávaný  šport vytvára menší predpoklad úrazu. A to je myslím  spravodlivé.

 

       Ak pracuje poistený človek v administratíve a nevenuje sa aktívne žiadnemu športu, predstavuje pre poisťovňu menšie riziko plnenia úrazu, ako stavebný robotník, ktorý pracuje vo výškach. V takomto prípade sa bude rovnako nastavené úrazové  poistenie ( rovnaké riziká v rovnakej výške ) líšiť svojou cenou v rôznych povolaniach a u rôznych športov, čo spôsobuje práve zaradenie do rizikovej skupiny.

 

          Preto má každá poisťovňa  jednoducho povedané katalóg povolaní a športov, ktoré má zaradené v spomínaných rizikových skupinách, pričom má určenú aj skupinu ľudí, ktorí sú na základe ich povolania, alebo vykonávaného športu nepoistiteľný. Tzn. že ich poisťovňa nepoistí za žiadnu cenu .

U športu sa však skúma, či je šport vykonávaný len ako koníček pre zábavu , čo nemá veľmi vplyv na cenu úrazového poistenia ( napr.fotbal pre zábavu s kamarátmi ), alebo sa tomu venuje poistený ako registrovaný športovec , prípadne  dokonca profesionálne  .

Registrovaný športovci a profesionáli ( to je vlastne ich povolanie) platia v úrazovom poistení vyššiu cenu poistného. Asi najväčšie  prirážky na cene majú profesionálny športovci rizikových športov, ako sú napr. hokej, alebo futbal. Niekedy je to 300-500% a viac percent oproti prvej rizikovej skupine.

Sú aj skupiny športov, ktoré sú viac menej nepoistiteľné napr. paraglaiding, zoskoky padákom a pod.

 

Ako môžu byť určené rizikové skupiny ?

 

napr. 

Administratívny pracovník                riziková skupina 1

Stolár                                               riziková skupina 2

Baník                                                riziková skupina  3

Pyrotechnik                                       nepoistiteľný

 

V tom, ako majú určené rizikové skupiny resp. ktoré povolania, alebo športy sú nepoistiteľné sa poisťovne líšia.

 

       Hlavne u rizikovejších povolaní, môžu byť v určení rizikovej skupiny a tým aj ceny úrazového poistenia  medzi poisťovňami výrazné rozdiely. Niektoré povolanie môže byť v jednej poisťovni v rizikovej skupine 2, ale v inej už v rizikovej skupine 3 . A to môže mať výzazný vplyv na cenu, ktorú nakoniec za úrazové poistenie zaplatíme.

 

 

Výber a suma poistných rizík úrazového poistenia

 

Medzi základé  poistné riziká úrazového poistenia patria:

 

Smrť úrazom

Trvalé následky úrazu lineárne

Trvalé následky úrazu s progresiou

Denné odškodné z úrazu

Čas nevyhnutného liečenia úrazu

Nemocničné odškodné z úrazu

Invalidita z úrazu ( niektoré poisťovne)

 

Výber poistných rizík, ich nastavenie a výška ( suma ) bude mať  vo väčšine prípadov najväčší vplyv na cenu úrazového poistenia .

 

Napr. Trvalé následky úrazu môžu byť nastavené  v niektorej poisťovni od 0,01% , alebo od 10%, dokonca až od  50% poškodenia a tak aj cena  bude rôzna .

 

Alebo trvalé následky úrazu môžu byť s tzv. progresiou ( čím väčší úraz tým z vyššej  poistnej sumy sa plní), alebo môžu byť tzv. lineárne ( rozsah úrazu nemá vplyv na výšku sumy z ktorej sa plní )

 

Z pohľadu poistnej sumy je cena úrazového poistenia samozrejme závislá od toho, na akú výšku si to ktoré poistné krytie poistíme.

 

Denné odškodné z úrazu môže byť nastavené posľa vlastného uváženia  na 5,7,10, ale aj 30 eur na deň. Alebo rovnako  trvalé následky úrazu môžu mať podľa toho, ako to chce mať klient nastavenú poistnú sumu ľubovolne na 3 000, 10 000, 13 000,  20,000, alebo aj 50 000 eur.

 

Vyššia poistná suma tak samozrejme  znamená aj to, že bude vyššia cena nášho úrazového poistenia .

Pri poistení a plnení denného odškodného z úrazu niektoré poisťovne skúmajú príjem klienta,  tak aby jeho prípadné poistné plnenie neprekračovalo mieru čistého príjmu.

 

Aká môže byť cena úrazového poistenia

 

Príklad :

Dospelá osoba, administratívny pracovník, riziková skupina 1

 

Príklad :

Dospelá osoba, robotník vo výrobe, riziková skupina 2

 

Cena úrazového poistenia, by však nemala byť jediným kritériom, ktoré rozhoduje o tom v ktorej z poisťovní uzatvoriť poistnú zmluvu.

 

Medzi poisťovňami sú okrem ceny aj ďalšie rozdiely.

 

Napríklad:

 

Axa plní denné odškodné z úrazu uvedené v príklade od 22 dňa, ale Uniqa už od 14 dňa. V Axe  sa ale dá  nastaviť plnenie aj  od 7 dňa, ale v Uniqe dokonca už  od 1 dňa .

 

 

V poistnej zmluve poistenia úrazu v  NN je bonusové  krytie vo výške ďalších  40 000 eur v prípade smrti spôsobenej dopravnou nehodou a bonusové krytie 12 €/ deň nemocničné odškodné z úrazu.

 

Generali v prípade smrti pri dopravnej nehode plní dvojnásobok  z poistnej sumy smrti úrazom, teda 40 000 eur a denné odškodné z úrazu je od 8 dňa .

 

Samozrejme  pre úrazové poistenie  je jeho cena dôležitá, ale stojí za zváženie, či  nám podmienky niektorých poisťovní nestoja aj za vyššiu cenu, ktorú za úrazové poistenie zaplatíme .

 

Za zváženie stojí aj to, ktoré riziká  a v akej výške mať v úrazovom poistení kryté, tak aby sme neplatili zbytočne za niečo, čo nie je až tak dôležité, alebo na druhej strane nemali nastavené poistné sumy tak, že v prípade poistnej udalosti dostaneme almužnu namiesto sumy, ktorá by nám naozaj pomohla v najťažšej chvíli.

 

Ak bol pre Vás článok prínosný, môžete ho lajknúť tlačítkom dole pod článkom. :-)

Alebo ak sa potrebujete  poradiť v oblasti úrazového poistenia, som Vám bezplatne k dispozícii, ak vyplníte kontaktný formulár, alebo mi zavoláte na 0905 506 826. Rád Vám pomôžem .

Ak chcete dostávať podobné informácie pravidlene prihláste sa na odber článkov kliknutím na žlté tlačítko pod článkom.

                                                       Stanislav Jendrišák

7 tipov ako nestratiť peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Referencie

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje IŽP pre zdravie a dôchodok od poisťovne Wustenrot, ktoré som pred pár rokmi uzatvoril s jedným poistným poradcom.
     Pán Jendrišák mi pomohol zorientovať sa v poistke ,a spraviť určite zmeny v percentualnom rozdeleni prostriedkov do fondov.
     Cením si ochotu,  odborné zhodnotenie mojej poistky a odporúčania ktoré mi potvrdili správnosť v poistení pokračovať. 
    Škoda že z dovodu diaľky nebol osobny kontakt,ale aj telefonicky kontakt bol postačujuci na to aby som sa zamyslel a urobil určite zmeny v poisteni.
     Služby pána Jendrišáka by som určite odporučil.

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň aj rozumné životné poistenie pre manžela a deti. 

Najskôr sme hypotekárny úver skúšali vybavovať sami osobne, ale vo viacerých inštitúciách sme dostali rovnakú odpoveď:,, Nejde to". ,,Je to komplikované". ,,Nemáte nárok". Tak sme to vzdali. 

Až na odporúčanie známeho sme kontaktovali p. Ing. Jendrišáka. Vďaka odbornej znalosti a dlhoročným skúsenostiam bolo zrazu všetko reálne. Pri vzájomnej spolupráci sme dosiahli naozaj skvelé výsledky. Uzavreli sme v pohodlí domova poistenie, ktoré pokrýva to najdôležitejšie a zároveň jeho výška nenarúša náš rodinný rozpočet. A hypotekárny úver? Super. Peniažky už máme na účte, čo dodať.

Služby finančného poradcu sme využili prvý krát a určite nie posledný. Naozaj skvelý prístup, znalosť v oblasti financií, rýchle vybavenie hypotekárneho úveru, porovnanie poistenia viacerých inštitúcií a výber najvýhodnejšieho. Nás to nestalo ani trochu času ( až na podpísanie úveru v banke) a ani peňazí navyše.

So všetkým sme boli spokojní a služby p. Ing. Jendrišáka určite odporúčame.

BC. Janka B. manažérka t.č. na MD

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Pozor na vaše poistenie, domu, bytu a domácnosti

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
monika.hanzesova@bcas.sk
0915 866 612

Kontaktný formulár

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?

Máte určené oprávnené osoby ?

7  TIPOV AKO UŠETRIŤ na SVOJEJ HYPOTÉKE

7 efektívnych ciest ako ušetriť na nákladoch za svoju hypotéku.

Ako neplatiť banke za svoju hypotéku zbytočne veľa .

Stiahnite si zadarmo tento e-book  a zistite ako na to .