Tipy a návody , ako ušetriť na finančných produktoch .

21 tipov AKO NEZABIŤ svoje PENIAZE

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Prostredníctvom tejto stránky nie je možné predávať finančné produkty, alebo služby bez osobného stretnutia so záujemcom o takéto produkty alebo služby.

Všetci finanční experti vystupujúci na tejto stránke sú registrovaný ako podriadený finanční agenti a je možné si to po zadaní mena a priezviska overiť na stránke Národnej banky slovenska www.nbs.sk .

Registrácia podriadeného finančného agenta ( ďaklej PFA) je povinné a je podmienkou k tomu aby bol PFA oprávnený poskytvať fiannčné sprostredkovanie .

1. Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby alebo, ak je to odôvodnené, pri jej zmene je podriadený finančný agent povinný klientovi oznámiť
a) názov alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu, ak je podriadený finančný agent právnická osoba, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je podriadený finančný agent fyzická osoba,
b) registračné číslo príslušného zoznamu v príslušnom podregistri NBS, v ktorom je podriadený finančný agent zapísaný,a spôsob overenia jeho zápisu v registri,
c) kvalifikovanú účasť podriadeného finančného agenta na základnom imaní alebo na hlasovacích právach osoby, s ktorou má podiadený finančný agent uzavretú zmluvu podľa §6 zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej ako „zákon o FS a FP“),
d) postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania podriadeným finančným agentom a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania,
f) výšku poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou.
Podriadený finančný agent uvedené informačné povinnosti plní pri styku s potenciálnym klientom a klientom za seba aj za spoločnosť ktorú zastupuje  a to poskytnutím tlačiva Záznam o stretnutí s klientom, prípadne Profil klienta, návrh zmluvy finančnej inštitúcii, sadzobník poplatkov a iné dostupné dokumenty, ktorých prevzatie klient/potenciálny klient potvrdí podpisom.
 

 

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.3.2016.

 

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Ing. Stanislav Jendrišák
P.O.Hviezdoslava 34
036 01 Martin
Slovakia

Web:www.jetoopeniazoch.sk
Email:jetoopeniazoch@jetoopeniazoch.sk

 

 

 

 

Ing. Stanislav Jendrišák

 

 

7 tipov ako nestratiť peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Pozor na vaše poistenie, domu, bytu a domácnosti

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
monika.hanzesova@bcas.sk
0915 866 612

Kontaktný formulár

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?

Máte určené oprávnené osoby ?

7  TIPOV AKO UŠETRIŤ na SVOJEJ HYPOTÉKE

7 efektívnych ciest ako ušetriť na nákladoch za svoju hypotéku.

Ako neplatiť banke za svoju hypotéku zbytočne veľa .

Stiahnite si zadarmo tento e-book  a zistite ako na to .