Tipy a návody , ako ušetriť na finančných produktoch .

21 tipov AKO NEZABIŤ svoje PENIAZE

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book.

Čo je dôležité pre úrazové poistenie

    Úrazové poistenie je jedným z najrozšírenejších poistných krytí, ktoré majú ľudia poistené. 

    Mať však poistené iba úrazy, nie je  najlepším riešením, ak chcete mať naozaj poistné krytie, od ktorého očakávate, že vám pomôže pri tých najťažších  zdravotných ťažkostiach .

    Viete, čo môžete od úrazového poistenia očakávať, resp. viete na čo si treba dávať pri úrazovom poistení pozor ?

 

Úrazové poistenie a jeho charakteristika

 

     Úrazové poistenie  je časťou životného poistenia, ktoré môže byť poisťované samostatne, ako tzv.  úrazová poistka, alebo ako súčať komlexnej zmluvy tzv. životného poistenia, kde sú okrem úrazovej časti poistené aj iné poistné riziká.

 

     Krytie rizík úrazového poistenia zabezpečujú  poisteného ako už z názvu vyplýva v prípade, že sa mu stane úraz, teda sú to riziká z ktorých nastáva plnenie z poistky nie v prípade choroby, ale len  v prípade  úrazu .

 

Preto.

 

Povedzme si čo je vlastne v poisťovníctve chápané pod pojmom  úraz ?

 

     Úraz a to čo poisťovňa považuje za újmu na zdraví spôsobenú úrazom, má každá poisťovňa popísané vo svojich poistných podmienkach, ktorými sa riadi pri nahlásení poistnej udalosti z úrazového poistenia

 

Napíklad popis úrazu v jednej z poisťovní ( poisťovňa AXA ) znie.

 

     Úrazom sa rozumie náhle a neočakávané na vôli poisteného nezávislé pôsobenie vonkajších síl, alebo  pôspbenie vlastnej telesnej sily, alebo neočakávané a neprerušené pôsobenie vysokých, alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarení, elektrického prúdu a jedov, ktoré spôsobilo telesné poškodenie poisteného, alebo jeho smrť.

Pôsobenie blesku.

Utopenie ,

atď. definícia úrazu v tejto poisťovni pokračuje ďalšími bodmi poistných  podmienok .

 

     Z toho vyplýva, že úrazové poistenie nekryje poisteného v prípade choroby.

 

Jediný prípad, kedy by mohlo dôjsť k plneniu z úrazového poistenia v prípade choroby, ale len v niektorých poisťovniach ktoré to majú v poistných podmienkach je vtedy,

ak by  chorobu vyvolal  predchádzajúci úraz .

 

Na čo si dať v úrazovom poistení pozor .

 

     Pri uzatvorení úrazového poistenia je jednou z najdôležitých vecí správne určiť tzv. rizikovú skupinu poisteného.

 

Čo to znamená .

 

Samozrejme, každý človek  má rôznu pravdepodobnosť toho, či sa mu môže stať úraz a rôznu pravdepodobnosť toho, aký vážny úraz môže nastať podľa toho, kde pracuje a akú činnosť vykonáva či už v práci, alebo vo voľnom čase.

 

Tzn. napríklad ak niekto pracuje na úrade v kancelárii a nešportuje, tak je menej rizikový, ako stavebný robotník pracujúci vo výškach.

 

Preto má každá poisťovňa zaradených klientov podľa povolania a podľa vykonávaného športu do tzv. rizikových skupín.

Rizikové skupiny môžu byť  označené ako riziková skupina 1, 2, prípadne 3  a skupinu úrazovo nepoistiteľných , ktorými môžu byť napr. pyrotechnici …  .

 

Toto má však každá poisťovňa určené podľa vlastných pravidiel.

 

Samozrejme  cena úrazového poistenia  pre poistených  zaradených do rizikovej skupiny 2  bude vyššia, ako cena pre  tých,  ktorí sú zaradení v  rizikovej skupine 1.

 

Teda aby som to zhrnul .

 

Riziková skupina poisteného sa určuje podľa vykonávaného povolania a čo ma druhý  najväčší vplyv aj  podľa  vykonávaného športu. Pričom riziko z pohľadu športu sa posudzuje podľa toho, či je, alebo nie je poistený oficiálne regitrovaný v nejakom klube.

 

Napríklad.

 

Som úradník čo je riziková skupina 1 a  zahrám  si s kamarátmi futbal a žiaľ, zlomím si pri tom nohu. Nič sa nedeje, poistením som krytý, pretože ide o hru vo voľnom čase bez registrácie v nejakom futbalovom klube.

 

Alebo.

 

Rovnako som úradník a   hrám  vo voľnom čase futbal,  ale za futbalový klub obce, ako registrovaný športovec  a zlomím si pri futbalovom zápase  nohu . 

 

Ak je tento úradník zaradený do rizikovej skupiny iba na základe povolania, teda do rizikovej skupiny 1,  tak poistné plnenie v tomto prípade už môže byť problém, pretože takýto šport už môže byť vo vyššej rizikovej skupine a tak poisťovňa môže znížiť, alebo odmienuť poistné plnenie .

 

Preto je dôležité v súvislosti s úrazovým poistením riešiť  nielen povolanie, ale aj druh činnosti ktorú človek vykonáva vo voľnom čase, hlavne vtedy, ak ide o nejakú registrovanú činnosť .

Samozrejme niektoré športy sú automaticky napriek tomu, že poistený nie je nikde oficiálne  registrovaný z poistenia vylúčené.. napr. paraglaiding, zoskoky padákom, a iné adrenalínové športy …

 

V súvislosti s rizikovými skupinami je ešte dôležité povedať jednu vec. 

 

Vo väčšine poisťovní a  poznám len jednu poisťovňu,  kde tomu tak nie je ( Metlife, alebo zmluvy bývalého  Amslica ) , musí poistený nahlásiť zmenu rizikovej skupiny v prípade, ak k tomu nastane dôvod. Dôvodom môže byť zmena zamestnania, alebo športová činosť ktorej sa začne človek venovať potom, ako uzatvoril zmluvu úrazového poistenia.

 

Tzn. že ak uzatvoril zmluvu  úrazového poistenia napríklad ako úradík pracujúci v kancelárii v stavebnej firme čo je v riziková skupina 1 a mezditým sa stal majstrom, vedúcim pracujúcim na stavbách v teréne, čo je už riziková skupina 2 . Musí túto zmenu rizikovej skupiny nahlásiť poisťovni ,ak chce byť v plnej  miere úrazovým poistením krytý. 

 

Pre človeka  to bude samozrejme znamenať navýšenie poistného na platbu adekvátnu jeho rizikovej skupine.

 

Ak zmenu rizikovej skupiny  poisťovni klient nenahlási a stane sa mu v práci úraz tak dôjde k dvom veciam. 

 

Buď mu poisťovňa zníži  poistné plnenie, alebo sa  môže stať, že dokonca plnenie odmietne .

 

V súvislosti s úrazovým poistením by som chcel spomenúť ďalšiu podstatnú vec ,  a tou je nahlasovenie poistných udalostí.

 

Ak človek  nahlasuje poistnú udalosť a chce plnenie z úrazovej poistky, tak z hlásenia poistnej udalosti musí byť zrejmé, že išlo o úraz a teda že zdravotná újma bola spôsobená podľa  definície úrazu ktorú má poisťovňa popísanú v poistných podmienkach .

 

Uveďme si pre názornosť jeden príklad hlásenia poistnej udalosti úrazu.

 

Ide o poškodeného,  ktorý  išiel po schodoch  pričom si poškodil  napr. koleno.

 

Príklad zlého hlásenia :

 

Išiel som po schodoch  a puklo mi v kolene . Vtedy  došlo k deštrukcii chrupavky a musela prebehnúť operácia …..  bla bla bla … .

 

Otázkou je.

 

Čo spôsobilo tento zdravotný problém ? ,

 

Nemohlo to byť napríklad spôsobené skrytou chorobou kĺbov ?

 

Takéto hlásenie si koleduje o neplnenie …. pretože chýba zjavne popísaná úrazová príčina .

 

Príklad správneho hlásenia:

 

Išiel som po schodoch a zakopol som, celú hmotnosť tela som musel preniesť  na pravú nohu a  ako som na nohu dopadol puklo mi v kolene…

 

V tomto prípade je dôležité slovo zakopol som a hmotnosť tela. Zakopnutie  a následné preťaženia kolena tiažou vlastného tela  spôsobilo úraz .

 

     Týmto celým chcem povedať, že nie je jedno, ako sa poistná udalosť do poisťovne nahlási. 

Pretože niekedy ide naozaj o slovíčko, alebo slovíčka  a preto si treba dať pozor, aby ste v prípade  úrazu  správne popísali priebeh tejto udalosti .  

Pred samotným hlásením poistnej udalosti  odporúčam prečítať si poistné podmienky popisujúce úraz v poisťovni , kde máte vašu poistnú zmluvu .


 

 

Čím sa poisťovne líšia pri úrazovom poistení 

 

     Sú viac menej dva spôsoby, ako poisťovne pristupujú k poisteniu úrazov vo svojich poistných zmluvách resp. ako pristupujú  k plneniu poistných udalostí.

 

Jedna skupina poisťovní má vo svojich poistných zmluvách presne dané, aké plnenie môže poistený za ten ktorý úraz  očakávať. Je to vyjadrené percentuálne, alebo napr. počtom dní liečenia . 

 

A keďže je to popísané v poistnej zmluve resp. v poistných podmienkach je to zo strany poisťovne transparentné  .

 

Tu však môžeme naraziť na jeden problém.

 

Čo ak sa stane úraz, ktorý v zmluve popísaný nie je ?

 

V takom prípade sa tiež poisťovne resp. poistné produkty líšia prístupom k tomu.

 

Časť poisťovní robí  tzv. pripodobovanie,  tzn. že poistná udalosť, ktorá nie je v zmluve uvedená sa plní podľa najbližšie “ príbuznej” v poistnej zmluve  popísanej  diagnózy.

 

Časť poisťovní zasa pristupuje k tomu tak, že ak úrazová diagnóza  nie je v  zmluve uvedená, klient má smolu a plnenie nenastane. 

 

V tomto prípade je dôležité či poisťovňa robí , alebo nerobí v úrazovom poistení spomínané pripodobovanie .

 

Potom  máme ešte druhú skupinu poisťovní podľa toho, ako pristupujú k poisteniu úrazov vo svojich poistných zmluvách.

 

A to sú poisťovne ktoré nemajú v poistných podmienkach presne dané, aké plnenie môže klient očakávať, ale majú v prípade úrazov tzv . odvolávku na poistné tabuľky, ktoré nie sú súčasťou poistnej zmluvy.

 

Poistné tabuľky  môže  síce poistený dostať k nahliadnutiu, ale tieto tabuľky sa môžu počas trvania úrazového poistenia meniť podľa kritérií stanovených poisťovňou.

 

Samozrejme, ak dôjde k poistnej udalosti úrazové plnenie sa riadi tabuľkami platnými v danej chvíli, kedy sa úraz stal . Tieto tabuľky však môžu byť odlišné oproti tabuľkám z času keď poistený uzatváral zmluvu úrazového poistenia.

 

Čiže táto forma poistných podmienok úrazového poistenia nie je veľmi transparentná .

 

V úvode som napísal, že mať poistené iba úrazové poistenie nie je tým najlepším riešením, ako byť poistený.

 

Dôvodom je, že väčšina poistných udalostí a nielen poistných udalostí, ale väčšina zdravotných problémov ako takých je ľuďom spôsobená chorobou nie úrazom. Inak povedané viac ako 90% zdravotných oproblémov je spôsobených chorobou a len zvyšok úrazom.

 

Preto, ak chcete byť naozaj dobre poistený, mali by ste sa zamerať na nastavenie poistnej zmluvy tak, aby vás kryla hlavne z dôvodu choroby. Krytie úrazu by malo byť skôr doplnkom ako hlavným poistným krytím .

 

Ak by ste potrebovali pomôcť s vašim poistením rád vám pomôžem ak vyplníte kontaktný formulár , alebo mi zavoláte na 0905 506 826.

 

Tu si môžete stiahnuť tlačivá, alebo pozrieť informácie na nahlásenie poistnej udalosti z úrazového poistenia jednotlivých poisťovní :

AXA

Generali

Kooperatíva

NN

Allianz hlásenie online

ČSOB poisťovňa

Poisťovňa Wustenrot

Groupama

Komunálna poisťovňa

Uniqa

 

 

                                                 Stanislav Jendrišák

 

7 tipov ako nestratiť peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Referencie

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje IŽP pre zdravie a dôchodok od poisťovne Wustenrot, ktoré som pred pár rokmi uzatvoril s jedným poistným poradcom.
     Pán Jendrišák mi pomohol zorientovať sa v poistke ,a spraviť určite zmeny v percentualnom rozdeleni prostriedkov do fondov.
     Cením si ochotu,  odborné zhodnotenie mojej poistky a odporúčania ktoré mi potvrdili správnosť v poistení pokračovať. 
    Škoda že z dovodu diaľky nebol osobny kontakt,ale aj telefonicky kontakt bol postačujuci na to aby som sa zamyslel a urobil určite zmeny v poisteni.
     Služby pána Jendrišáka by som určite odporučil.

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň aj rozumné životné poistenie pre manžela a deti. 

Najskôr sme hypotekárny úver skúšali vybavovať sami osobne, ale vo viacerých inštitúciách sme dostali rovnakú odpoveď:,, Nejde to". ,,Je to komplikované". ,,Nemáte nárok". Tak sme to vzdali. 

Až na odporúčanie známeho sme kontaktovali p. Ing. Jendrišáka. Vďaka odbornej znalosti a dlhoročným skúsenostiam bolo zrazu všetko reálne. Pri vzájomnej spolupráci sme dosiahli naozaj skvelé výsledky. Uzavreli sme v pohodlí domova poistenie, ktoré pokrýva to najdôležitejšie a zároveň jeho výška nenarúša náš rodinný rozpočet. A hypotekárny úver? Super. Peniažky už máme na účte, čo dodať.

Služby finančného poradcu sme využili prvý krát a určite nie posledný. Naozaj skvelý prístup, znalosť v oblasti financií, rýchle vybavenie hypotekárneho úveru, porovnanie poistenia viacerých inštitúcií a výber najvýhodnejšieho. Nás to nestalo ani trochu času ( až na podpísanie úveru v banke) a ani peňazí navyše.

So všetkým sme boli spokojní a služby p. Ing. Jendrišáka určite odporúčame.

BC. Janka B. manažérka t.č. na MD

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Pozor na vaše poistenie, domu, bytu a domácnosti

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
monika.hanzesova@bcas.sk
0915 866 612

Kontaktný formulár

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?

Máte určené oprávnené osoby ?

7  TIPOV AKO UŠETRIŤ na SVOJEJ HYPOTÉKE

7 efektívnych ciest ako ušetriť na nákladoch za svoju hypotéku.

Ako neplatiť banke za svoju hypotéku zbytočne veľa .

Stiahnite si zadarmo tento e-book  a zistite ako na to .