Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri správe svojich financií.

21 tipov ako ochrániť vaše peniaze.

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book a posuňte svoju finančnú gramotnosť na novú úroveň.

Na toto si dávajte pozor ak máte poistenie PN

35567370_s.jpg Poistenie PN má svoje pravidlá

Boli ste niekedy v situácii, že ste museli ísť na PN -ku a váš príjem sa tak podstatne znížil ? Veľa ľudí rieši túto situáciu práve, tak že si uzatvoria poistenie PN v niektorej z poisťovní a samozrejme očakávajú, že im v takom prípade toto poistenie  pomôže.

 

Nemusí však tomu tak vždy byť.

 

Pre poistenie PN platia odlišné pravidlá ako v iných pripoisteniach

 

Predstavte si ,že máte poistenie PN napríklad na sumu 20 eur na deň a budete na PN - ke trebárs 45 dní. Vypočítate si, že by ste mali dostať 45 x 20 = 900 €

Pošlete  žiadosť o plnenie do  poisťovne a naspäť vám príde odpoveď, že nedostanete vyplatené nič,  alebo len podstatne znížené poistné plnenie .

 

Ako je to možné ? 

 

Môže sa to stať práve vtedy, ak si v poistení PN neustrážite nasledujúcich  5 veci .

 

1. Minimálna doba liečenia PN 

 

Klient si  pri nastavení poistky volí pre poistenie PN tzv. minimálnu dobu liečenia ( inak nazývanú aj tzv. karenčnú dobu ) , ktorá môže byť v niektorých zmluvách až 60 dní , ale môže byť aj 15 dní .

O čo ide ?  

Minimálna doba liečenia je  minimálne časové obdobie, ktoré musí liečenie počas PN prekročiť, tak aby mohlo dôjsť k plneniu . S tým že niektoré poisťovne obdobie tzv. karenčnej doby nepreplácajú resp. jej preplácanie je voliteľnou zložkou poistenie PN. ( napr. Uniqa, Kooperatíva)

Tzn. poisťovňa v takom prípade začne plniť z  poistenia PN až odo dňa, ktorým bola karenčná doba prekročená.  Počet dní karenčnej doby  je tak vlastne v poistení PN spoluúčasťou klienta.

Na našom trhu sú ale aj také produkty poisťovní, kde sa po prekročení karenčnej doby plní z poistenia PN spätne od prvého dňa . ( napr. poisťovňe Metlife , NN Generali ...)

 

Napríklad ak by ste mali v poistení PN uvedenú minimálnu dobu liečenia ( karenčnú dobu ) 29 dní a ochoreli by ste na chrípku, ktorá by sa liečila 21 dní, tak nemáte na plnenie z  poistenia pre prípad práceneschopnosti ( PN ) nárok .

 

Je to kvôli tomu, že ste liečením neprekročili minimálnu dobu liečenia 29 dní určenú v poistení PN -ky .

 

Preto, zvoľte si pri poistení PN takú karenčnú dobu ( minimálnu dobu liečenia) ktorá vám  finančne vyhovuje  . Na druhej strane POZOR, aby ste kvôli pár dňom o ktoré predčasne PN ukončíte neprišli o plnenie z poisťovne. Hlavne u poistných produktov kde sa PN plní spätne od 1 dňa avšak po uplynutí karenčnej doby určenej ( zvolenej) v zmluve .

 

Samozrejme čím je v poistke kratšia karenčná doba, tým môže byť aj drahšia  platba za poistenie PN .

 

 

2 .Včasné nahlásenie PN do poisťovne

 

V tomto je zásadný rozdiel, oproti iným poistným rizikám životného poistenia.  Pre poistenie PN platí, že vo väčšine poisťovní musíte nahlásiť, že ste na PN do určitého termínu ešte počas trvania PN, respektíve v prvých dňoch PN-ky . (podľa  podmienok tej ktorej poisťovne) 

 

Môže to byť napríklad do 7 dní od vypísania PN lekárom, alebo počas obdobia karenčnej doby a pod.

 

V niektorých poisťovniach treba nahlasovať, že ste na PN pravidelne počas  celého jej trvania a nielen na začiatku PN-ky ( napr. v Generali ). Tzn. že napr. každých 14 dní musí poistený nahlasovať do poisťovne, že PN trvá .

 

V iných poistných rizikách, ako je napr. bežný úraz, alebo trvalé následky úrazu stačí vo väčšine poisťovní nahlásiť poistnú udalosť až po vyliečení, bez nutnosti hlásiť niečo priebežne resp.  počas trvania úrazu. ( toto je upresnené v poistných podmienkach )

 

Čo sa stane ak nenahlásite včas do poisťovne, že ste na PN - ke ?

 

Ide o porušenie zmluvných podmienok a poisťovňa vám nemusí vyplatiť poistné plnenie , čo sa už podľa  mojej skúsenosti z praxe  aj niektorým ľuďom stalo .

 

Preto ak máte poistenie PN, alebo budete uzatvárať poistnú zmluvu, kde bude aj poistenie PN - ky,  tak si overte, do akej doby musíte PN -ku do poisťovne nahlásiť, tak aby ste neprišli o poistné plnenie . 

 

Chcete si dobre poistiť PN-ku, alebo potrebujete k poisteniu PN nejaké informácie ? Vyplňte kontaktný formulár a rád sa vám budem venovať.

 

3. Výška poistnej sumy pre poistenie PN je obmedzená príjmom poisteného

 

Na rozdiel od napr. poistenia smrti, alebo poistenia trvalých následkov úrazu je poistná suma v prípade poistenia PN obmedzená.

 

Logikou poistenia PN je, že toto  poistenie má doplniť príjem poisteného v čase, keď je na PN do výšky jeho aktuálneho príjmu. 

 

Tzn. , že ak je napríklad príjem poisteného 800 eur v čistom a v prípade PN - by poberal zo sociálnej poisťovne cca 500 eur , tak poistenie PN z komerčnej poisťovne by mu malo dorovnať príjem maximáne  do výšky 800 eur.

 

Poistenie PN by sa malo v takom prípade pohybovať niekde okolo  sumy 10 eur na deň . ( 10 € x 30 dní = 300 €/ mesiac )

 

Čo sa stane ak by bol človek  v našom príklade  poistený na vyššiu sumu ? Napríklad 20 eur na deň ?

 

Prístup poisťovní sa v takom  prípade líši .

 

  • niektoré  úpoisťovne do určitej výšky poistnej sumy príjem klienta  neskúmajú napr. do 10 eur/deň
  • v niektorých musí poistený pri poistnom plnení vždy dokladovať príjem
  • niektorá poisťovňa si  do určitej poistnej sumy štandardne nevyžaduje dokladovanie príjmu, ale môže tak kedykoľvek urobiť .

 

V tomto ťahajú za kratší koniec napr. živnostníci, ktorých oficiálny príjem je veľa krát na úrovni minimálnej mzdy resp. minimálnych odvodov, ale ich reály príjem v podnikaní môže byť oveľa vyšší , nehovoriac o tom že počas PN musia často krát naďalej uhrádzať svoje fixné náklady podnikania ako  sú napr. nájom priestorov, splátky úverov a pod .

 

V  prípade poistenia PN budú  mať  živnostníci poistné plnenie vo väčšine poisťovní  obmedzené práve na výšku oficiálneho príjmu ( príjmu z ktorého platí odvody) resp. do minimálnej výšky poistnej sumy do ktorej  poisťovňa neskúma výšku príjmu  .

 

Na trhu však existujú aj  poistné produkty, kde sa pre nastavenie poistnej sumy PN zohľadňuje ročný obrat , nie odvody SZCO, čo môže znamenať možnosť nastaviť si vyššie poistné krytie . Treba si v šak v takom prípade porovnať viaceré poisťovne.

 

Preto či už ste živnostník, zamestnanec, alebo človek pracujúci v inom type pracovnej činnosti, je  dôležité si pri poistení PN všímať, ako sa poisťovňa stavia ku skúmaniu príjmu v prípade plnenia z  poistenia PN a tomu prispôsobiť výšku svojej  poistnej sumy.

 

Ide o to aby ste neplatili za príliš vysokú poistnú sumu  PN , ktorú by ste nakoniec nedostali vyplatenú . A  poistenie PN je relatívne drahým poistením, preto by ste zbytočne mohli v dlhodobom časovom horizonte prísť o kopu peňazí   .

 

V prípade poistného plnenia sa vo väčšine poisťovní skúma aktuálny príjem kedy k PN  došlo, nie príjem z obdobia, kedy bola poistná  zmluva uzatvorená. Preto ak sa vám zníži príjem, tak sa môže tiež stať, že máte príliš vysoko nastavenú poistnú sumu PN- ky a vy zbytočne platíte vyššie  poistné .

Existujú však poistné produkty niektorých poisťovní , kde ak poistený na začiatku , pri uzatvorení poistnej zmluvy zdokladuje svoj príjem , tak sa už výška jeho príjmu v budúcnosti pri poistnej udalosti neskúma, hoci by sa mu aj v čase príjem znížil .

 

 

4. Územné obmedzenie poistenia PN

 

Poistenie PN je v poisťovniach veľa krát územne obmedzené a tak sa môže stať ,že ak začnete pracovať za hranicami nášho štátu, kde budete aj platiť povinné odvody tzn. budete aj v zahraničí sociálne poistený,

 

tak vám poisťovňa nemusí vyplatiť poistné plnenie, ak má poisťovňa tento štát vylúčený z krytia PN - ky.

Môže sa stať, že poisťovňa má krytie PN viazané iba na  úzenie Slovenskej republiky, alebo len na okolité štáty a pod.

 

Preto ak pracujete v zahraničí a máte poistenú PN - ku v niektorej z našich poisťovní overte si radšej, aké sú územné podmienky tohto poistného krytia .

Inak sa môže stať, že si poistenie PN platíte v poistnej zmluve úplne zbytočne.

 

5. Poistenie PN nemusí byť platné počas celej doby trvania poistnej zmluvy

 

Každého asi ihneď napadne otázka, ako je možné, že poistné krytie PN  neplatí počas celého trvania poistnej  zmluvy . 

Poistenie PN je viazané na oficiálnu  pracovnú činnosť poisteného, ktorá sa môže počas trvania poistnej zmluvy meniť a tak sa aj môže zmeniť možnosť plnenia resp. neplnenia z poistenia PN .  

Jednoducho povedané na plnenie z poistenia PN máte nárok iba vtedy ak máte nejaký oficiálny pracovný príjem . Tzn. ste zamestnaný, alebo podnikáte .

Poistenie PN napriek tomu, že si môžete toto poistné krytie hradiť vo svojej poistnej zmluve, nebude platiť,  ak sa stanete nepracujúcim  študentom ,  ženou na materskej dovolenke , nezamestnaným a pod.  .

 

Dokladom plnenia v prípde PN z komerčnej poisťovne  je kópia záznamu, ktorý vypisuje lekár pre nárokovanie PN zo sociálnej poisťovne. Ak nemáte na plnenie zo sociálnej poisťovne nárok, tak nemáte nárok ani z poistenia PN vo vašej poistnej zmluve  .

 

Preto počas trvania materskej, alebo počas nezamestnanosti  to môže vyzerať tak,  že nemá zmysel platiť si poistenie PN a môžete poisťovňu požiadať o jeho vyňatie z vašej poistnej zmluvy . Dokonca niektoré poisťovne majú v poistných podminekach napísané , že poistenie PN zanika napr. po 3 mesiacoch nezamestnanosti a pod. . Preto si treba dať pozor aby ste napríklad neplatili zaniknuté poistenie PN na základe poistných podmienok.

Na druhej strane ak budete chcieť neskôr poistenie PN znova do vašej poistnej zmluvy dopoistiť, bude sa opäť  skúmať váš zdravotný stav . 

Medzitým sa môže však  stať, že sa vám zhorší zdravotný stav, alebo sa váš zdravotný stav úplne zmení a  poisťovňa vás už nebude chcieť do poistenia PN prijať, alebo vás prijme do poistenia PN s obmedzeniami .

Preto je zrušenie PN v existujúcej poistnej zmluve počas obdobia, keď naň vlastne nemáte nárok napr. počas dočasnej  nezamestnanosti, alebo počas materskej  stojí za zváženie napriek tomu, že počas tohto obdobia nebudete mať na plnenie  z PN nárok  .

Pri výbere poistenia PN teda zvažujte okrem ceny aj to, aké sú podmienky plnenia z tohto poistenia, aby ste v prípade poistnej udalosti naozaj dostali peniaze,ktoré z tohto poistného krytia očakávate .

 

Aj keď za najlepšie  poistenie  PN považujem mať dostatočnú finančnú rezervu na vykrytie tohto obdobia, ale napr. dhodobá PN zamáva asi s každého osobným, alebo rodinným rozpočtom a tak finančná rezerva nemusí v takom prípade  stačiť :-( 

 

V prípade ak sa potrebujete poradiť som vám bezplatne k dispozícii ak vyplníte kontaktný formulár.  Rád sa vám budem venovať. 

Ak sa vám článok páčil potešíte ma svojím lajkom .

 

Ak by ste chceli dostávať podobné informácie o financiách pravidelne, stačí ak stlačíte žlté tlačítko pod článkom a zadáte svoj e-mail  .

 

                            Stanislav Jendrišák

7 tipov ako dostať peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
jetoopeniazoch@jetoopeniazoch.sk

Kontaktný formulár

Do kedy budú také nízke úroky v bankách ?

REFERENCIE

Potrebovala som vyriešiť financovanie kúpy nehnutelnosti a zároveň nejaké životné poistenie. čitaj ďalej

 

Darina Hornáčková plánovačka výroby

 

Ďakujem za čas

Ešte som sa chcel spýtať že ak mi  zrušia tú poistku, mali by mi vyplatiť aj chirurgický zákrok? Mám ho zahrnutý poistke.

Prečítal som email a vrele ďakujem za pomoc

Super radca.. nie chamtoš

parada

ešte raz ďakujem

Rudolf z Facebooku

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje investičné životné poistenie čítaj ďalej

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň čítaj ďalej

BC. Janka B. manažérka

 

Hľadal som čo najlepšiu možnosť sporenia pre moje deti. Pred tým čítaj ďalej

Michal V. Výpravca

 

Potreboval som vybaviť bezúčelovu hypotéku v konečnom dôsledku na budúcu čítaj ďalej

Peter H. Podnikateľ

-Konecne cez MD som sa dostala k tomu, aby som sa zamyslela nad financiami. Chcem si pre dceru nasetrit nejaku sumu, aby mala aspon nieco do startu do zivota. Pri narodeni dcery som uzavrela investicne zivotne poistenie. Ja mam kapitalove zivotne poistenie a potrebovala som sa uistit, ci su obe poistky vyhodne a ci je lepsie ich zrusit. Takisto som sa chcela porozpravat o vyhodnosti mojho II. piliera. 

 - Podobnu sluzbu som este neskusala, ak nepocitam financneho poradcu, ktoreho sme vyuzili pri hladani vyhodnej hypoteky. Myslím, že sa podarilo sa vybaviť výhodnú hypotéku. 

-Pan Jendrisak bol perfektne pripraveny na stretnutie. Podklady som mu poslala vopred a na stretnuti mi ukazal mozne alternativy k mojim sporeniam. Vysledkom stretnutia je zrusenie poistiek a prestup do druhej DDS.

Najviac si cenim prepocty, ktore mal pan Jendrisak zo sebou. Milujem cisla a tabulky a nemam rada zbytocne "reci" okolo financnych produktov. Takze na zaklade tychto podkladov som prehodnotila svoje sporenie. 

Takisto ocenujem profesionalny pristup pana Jendrisaka v stazenych podmienkach

Pan Jendrisak mi mohol nechat podklady, ktore si pre mna pripravil. Na druhej strane som si ich ani nevypytala na konci naseho stretnutia. 

Celkovo som vsak spokojna a nevidim nedostatky.

Jednoznacne doporucam.

Ing. Zuzana Bursová

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?