Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri správe svojich financií.

21 tipov ako ochrániť vaše peniaze.

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book a posuňte svoju finančnú gramotnosť na novú úroveň.

Dopady koronavírusu COVID-19 na poistenie

Snímka obrazovky 2020-03-12 o 16.59.35.png koronavírus a jeho vplyv na poistenie

     Dňa 11.3.2020 vyhlásila svetová zdravotnícka organizácia WHO koronavírus COVID-19 za pandémiu. Čo to znamená a aký vplyv to má na životné a cestovné poistenie?

     Karanténa, epidémia, pandémia a mimoriadna situácia. Dôležité pojmy, ktorých význam je v súvislosti s poistením dobré  poznať.

     Karanténa je povinná izolácia ľudí alebo zvierat s cieľom pozorovania, či sa u nich prejavia príznaky nejakej choroby. Je používaná na ľuďoch alebo nákladoch, ktoré prichádzajú z regiónov ohrozených epidémií.

Prečo je potrebné vedieť rozdiel medzi epidémiou a pandémiou?

Niektoré poisťovne sa v poistných podmienkach odkazujú a vylučujú prípady, ak ochorenie alebo smrť spôsobila epidémia alebo pandémia. V takom prípade na toto riziko nespadá poistná ochrana.

Najväčší dopad to má na produkty životného poistenia a cestovného poistenia.

 

Vplyv koronavírusu na životné poistenie


Napr. životné poistenie od poisťovne Wustenrot má vo všeobecných poistných podmienkach uvedenú výluku: "epidémie postihujúcej rozsiahle územie a veľkú časť populácie (pandémie),". V prípade ak by klient ochorel a prípadne i zomrel na infekciu koronavírus COVID-19 poistné plnenie nedostane!


Ostatné poisťovne sú v tomto prípade vo výhode. Klient sa nemusí obávať. Problém by si však mohol klient spôsobiť sám, ak by nedodržal všeobecne záväzné predpisy, alebo podmienky mimoriadnej situácie (v SR bola vyhlásená mimoriadna situácia 12.3.2020 o 6.00 hod.).

 

Napr. nedodrží odporúčanie karantény, nakazí sa od inej osoby na koronavírus COVID-19, pričom ak by karanténu dodržal k nakazeniu by nedošlo. Väčšina poisťovní má obmedzenie krytia na situácie, ak poistený poruší všeobecne záväzné predpisy. V takomto prípade poisťovne môžu pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia v súvislosti s rizikami, ktoré má poistené na poistnej zmluve.

 

Na karanténu sa poistné krytie hospitalizácie v nemocnici alebo PNky nevzťahuje


Iná situácia je, ak klient dodrží všetky náležitosti a  napriek tomu by ochorel.

V prípade hospitalizácie v nemocnici, alebo ak by klient bol na PNke z dôvodu infekcie na koronavírus COVID-19 nárok na poistné plnenie mu tak prináleží. Podobne je na tom aj krytie prípadného úmrtia na túto infekciu. Dôležité je mať tieto riziká v zmluve  poistené  a dodržať poistné podmienky.

 

Vplyv koronavírusu na cestovné  poistenie

 

     V cestovnom poistení je potrebné odlíšiť či sú poistené len liečebné náklady, alebo aj riziko storna zájazdu či predčasný návrat do vlasti. 

V prípade poistenie liečebných nákladov štandardná výluka býva na cesty, na ktoré poistený nastúpi napriek vyhláseniu varovania MZV SR pred cestou do zasiahnutej krajiny alebo oblasti. Varovania si viete zistiť na stránke: https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim

V prípade ak klient vycestuje napriek upozorneniam MZV SR hrozí klientovi riziko, že nebude mať kryté/preplatené náklady s liečbou v zahraničí. Iná situácia je, ak už vycestoval a až následne sa oblasť vyhlási ako riziková. 

V prípade poistenia storna sa  vyhlásenia epidémie/pandémie nepokladá za vznik poistnej udalosti. Niektoré poisťovne však majú usmernenie, že môže vzniknúť nárok na plnenie ak MZV SR neodporúča cestovať do danej oblasti.

V prípade poistenia predčasného návratu do vlasti je medzi poisťovňami rôzny prístup. 

Ako poisťovne v cestovnom poistení pristupujú k plneniu/neplneniu ?


ALLIANZ 


Liečebné náklady v zahraničí:
   Kryjú len v prípade ak pre cestou do danej oblasti nebolo vyhlásenie varovanie MZV SR, alebo WHO.

Poistenie storna:
   Nekryjú zrušenie cesty z dôvodu epidémie alebo pandémie.

Predčasný návrat do SR:
   Je krytý predčasný návrat aj v dôsledku epidémie alebo pandémie. 

 


AXA Assistance


Liečebné náklady v zahraničí:
   Cestovné poistenie kryje náklady na liečenie ako aj prípadnú repatriáciu späť do SR spôsobené COVID-19 a to aj v prípade, že klienti do danej oblasti vycestovali potom ako Ministerstvo zahraničních vecí SR alebo Svetová zdravotnícka organizácia alebo obdobná inštitúcia nedoporučila do danej oblasti cestovať.

Poistenie storna:
   Poistenie storna sa nevzťahuje na udalosti, ktoré nastali v dôsledku epidemiologickej situácie v cieľovej destinácii. Pokiaľ je však klient na Slovensku v dobe plánovaného odjazdu v karanténe a tým nemôže nastúpiť na plánovanú cestu, je to dôvod pre uhradenie stornopoplatkov z poistenia storna. V takomto prípade postupujeme tak, ako keby bol klient hospitalizovaný.

Predčasný návrat do SR:
   Na prípady, keď sa klient bez zdravotných komplikácii dostane v zahraničí do karantény sa cestovné poistenie nevzťahuje. V takomto prípade však nad rámec stávajúcich podmienok automaticky predlžujeme dobu poistenia a to po čas nevyhnutný pre návrat do Slovenskej republiky. Klientom zároveň poskytneme právnu pomoc súvisiacu s uplatnením nárokov na vymáhanie takto vynaložených nákladov. Európska cestovná poisťovňa 

 


Liečebné náklady v zahraničí:
     Ak sa vycestovaný poistený klient nakazí vírusom a vzniknú mu liečebné náklady v zahraničí, prípadne ho bude treba z tohto dôvodu prepraviť/repatriovať, má nárok na poskytnutie tohto plnenia v súlade s VPP (VPP čl. 43 Rozsah poistného krytia v zahraničí). Klient musí mať zakúpené cestovné poistenie s krytím liečebných nákladov.


Spätnú prepravu organizuje poisťovateľ len čo je zdravotne účelná, primeraným dopravným prostriedkom na Slovensko alebo do iného susedného štátu ak sa tam cesta začala.


V prípade, že sa klientovi plánovaný pobyt v zahraničí predĺži z dôvodu karantény alebo zrušenia, prípadne preloženia plánovaného odchodu dopravného prostriedku sme sa rozhodli poskytnúť našim klientom bezplatné predĺženie poistenia liečebných nákladov na dobu do návratu na Slovensko. V prípade škodovej udalosti slúži na preukázanie nároku na predĺženie poistenia potvrdenie o karanténe zo zasiahnutej oblasti.

Poistenie storna:
    Nenastúpenie na cestu resp. jej stornovanie z dôvodu výskytu vírusu, epidémie a pod. nie je v cestovnom poistení kryté.

Predčasný návrat do SR:
    V prípade, že poistený je vycestovaný a miestna epidémia ohrozuje konkrétne jeho telesnú bezpečnosť v zahraničí v zasiahnutej oblasti mimo krajiny svojho trvalého alebo prechodného bydliska a tým je jednoznačne dané, že v ceste nemožno pokračovať a zároveň Ministerstvo zahraničných vecí SR vyhlási varovanie pred do zasiahnutej krajiny, alebo oblasti (min. 3. stupeň) je toto dôvod na prerušenie cesty.

 

Vtedy má poistený nárok na dodatočné cestovné náklady spôsobené spiatočnou cestou, ak má zakúpené cestovné poistenie s krytím storno/prerušenie cesty. Toto krytie platí výlučne pri prerušení cesty, nenastúpenie na cestu nie je kryté.


GENERALI 


Liečebné náklady v zahraničí:
    Ak sa počas Vašej cesty v zahraničí nakazíte vírusom a vzniknú Vám v zahraničí náklady na liečbu, prípadne Vás bude potrebné z tohto dôvodu hospitalizovať, prepraviť či repatriovať do vlasti, máte nárok na preplatenie týchto nákladov v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami (VPP). Rozsah krytia Vášho cestovného poistenia je uvedený vo VPP Časť II Poistenie liečebných nákladov.
 
Pri hospitalizácii, náročnejších ambulantných úkonoch (nad 300€) alebo pri poistnej udalosti mimo územia Európy, je potrebné poisťovňu Generali o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom asistenčných služieb alebo zahraničného zástupcu.
 
V prípade, ak nebudete môcť zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne plá­novaný dopravný prostriedok, spätnú prepravu primeraným dopravným prostriedkom Vám zabezpečí poisťovňa Generali.
 
V prípade, ak sa Vám plánovaný pobyt v zahraničí predĺži z dôvodu karantény, zrušenia alebo preloženia plánovaného odchodu dopravného prostriedku, rozhodli sme sa všetkým našim klientom poskytnúť bezplatné predĺženie krytia liečebných nákladov počas celej doby pobytu až do návratu na Slovensko. V prípade škodovej udalosti slúži na  preukázanie nároku na predĺženie poistenia potvrdenie o karanténe zo zasiahnutej oblasti.
 
Poistenie storna:
   Jeden z dôvodov poistného krytia nenastúpenia na cestu alebo prerušenia cesty je oficiálne vyhlásený 3. stupeň odporúčania Ministerstva zahraničných vecí (MZVaEZ SR) necestovať do danej krajiny alebo do určitých oblastí, prípadne 4. stupeň – odporúčanie opustiť krajinu.
 
Pre nenastúpenie na cestu musí byť vyhlásený 3. alebo 4. stupeň cestovného odporúčania (MZVaEZ SR) v čase platnosti poistenia a pred nástupom na cestu. Ak sa tak stane, máte nárok na náklady na storno, ktoré Vám v čase vzniku poistnej udalosti nastanú v súvislosti so zrušením cesty.
 
Predčasný návrat do SR:
   Pre prerušenie cesty musí byť vyhlásený 3. alebo 4. stupeň cestovného odporúčania (MZVaEZ SR) v čase cestovania poisteného v danej krajine alebo oblasti. Ak sa tak stane, máte nárok na dodatočné cestovné náklady spôsobené spiatočnou cestou.

 GROUPAMA

 


Liečebné náklady v zahraničí
   Cestovné poistenie samozrejme kryje liečebné náklady, ošetrenie, či hospitalizáciu v zahraničí. V prípade potreby samozrejme aj náklady na nečerpané ubytovacie služby, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu predčasného návratu.

Poistenie storna, Predčasný návrat do SR:
   Podľa VPP ako dôvod storna alebo predčasného návratu nie je epidémia alebo pandémia. KOMUNÁLNA


V poistných podmienkach nemajú výluku na epidémiu alebo pandémiu.

Poistenie storna, Predčasný návrat do SR:
   Podľa VPP ako dôvod storna alebo predčasného návratu nie je epidémia alebo pandémia. 

 


UNION


Liečebné náklady v zahraničí:
   V zmysle poistných podmienok cestovného poistenia, ak sa poistený nachádza v zahraničí alebo do zahraničia vycestuje napriek varovaniu MZVaEZ SR, sú liečebné náklady v dôsledku ochorenia alebo úrazu poistením v plnom rozsahu kryté (okrem prípadov, kedy poistený vedome nedodržal bezpečnostné nariadenia či opatrenia a pokyny miestnych úradov a príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúcich k zachovaniu bezpečnosti osôb).
 
Upozorňujeme však, že KARANTÉNA (v ubytovacom zariadení a pod.) a náklady s ňou spojené sa nepovažujú za náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a teda nie sú poistením liečebných nákladov kryté. 
bude Union poisťovňa akceptovať bezplatné automatické predĺženie platnosti poistenia na preukázateľne nevyhnutnú dobu - pokiaľ trvá niektorý z vyššie uvedených dôvodov a teda nie je možný návrat poisteného na územie SR v pôvodne predpokladanom termíne.
 
V prípade, ak sa poistený klient nemôže vrátiť na územie Slovenskej republiky (SR) v pôvodne predpokladanom termíne a ešte v čase platnosti poistnej zmluvy z dôvodu liečenia a hospitalizácie poisteného klienta po nákaze korona vírusom v zahraničí, pričom k nakazeniu došlo počas platnosti pôvodnej poistnej zmluvy zrušenia / zmeny plánovaného odchodu hromadného dopravného prostriedku zo strany prepravcu z / do oblasti postihnutej korona vírusom, kde MZVaEZ SR vydalo oficiálne stanovisko s odporúčaním necestovať karantény poisteného z dôvodu podozrenia na nákazu korona vírusom.
Podmienkou automatického predĺženia platnosti poistenia je, aby klient túto informáciu NAHLÁSIL ešte v čase platnosti aktuálnej poistnej zmluvy asistenčnej spoločnosti.
 
Poistenie storna:
   Z poistenia storna objednanej služby a poistenia storna zájazdu NEVZNIKÁ nárok na poistné plnenie, a to ani v prípade, ak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) zverejní oficiálne stanovisko s odporúčaním necestovať do oblastí postihnutých koronavírusom.
 
Predčasný návrat do SR:
   V dôsledku epidémia alebo pandémie nekryjú ak nespôsobila hospitalizáciu v nemocnici.
 


UNIQA 


Liečebné náklady v zahraničí:
   V prípade, že by klient napriek dodržiavaniu všetkých opatrení ochorel, potom liečenie, nevyužité služby a prípadná repatriácia spadajú pod poistenie, ak má klient dojednané liečebné náklady a prerušenie cesty.

Poistenie storna:
   V prípade, že sa situácia do odletu zmení a MZV vydá odporúčanie necestovať do konkrétnej oblasti, kam má klient letieť, storno poplatok by sme hradili. 
Cestovanie do uzatvorených oblastí, kde sa neodporúča cestovať, v týchto prípadoch môže poisťovňa pristúpiť k plneniu storna poplatkov za nevyužité ubytovanie, prípadne iné služby, ak má klient dojednané poistenie storno poplatku.

Predčasný návrat do SR:
  V prípade, že by klient napriek dodržiavaniu všetkých opatrení ochorel, potom liečenie, nevyužité služby a prípadná repatriácia spadajú pod poistenie, ak má klient dojednané liečebné náklady a prerušenie cesty. Repatriácia klientov z uzatvorených postihnutých oblastí možná nie.

 

Ak  potrebujete poradiť s poistením   som vám bezplatne k dispozícii, ak vyplníte kontaktný formulár. Rád sa vám budem venovať.

   Ak sa vám článok páčil potešíte ma svojím lajkom tlačítkom pod článkom. :-) Alebo ho môžete zdieľať s priateľmi na Facebooku.

    Na odoberanie podobných článkov o finančných produktoch sa môžete prihlásiť cez žlté tlačítko  pod článkom .

 

 

                                   Tomáš Kročian

                                        analytik životného poistenia

 

 

 

7 tipov ako dostať peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
jetoopeniazoch@jetoopeniazoch.sk

Kontaktný formulár

Do kedy budú také nízke úroky v bankách ?

REFERENCIE

Potrebovala som vyriešiť financovanie kúpy nehnutelnosti a zároveň nejaké životné poistenie. čitaj ďalej

 

Darina Hornáčková plánovačka výroby

 

Ďakujem za čas

Ešte som sa chcel spýtať že ak mi  zrušia tú poistku, mali by mi vyplatiť aj chirurgický zákrok? Mám ho zahrnutý poistke.

Prečítal som email a vrele ďakujem za pomoc

Super radca.. nie chamtoš

parada

ešte raz ďakujem

Rudolf z Facebooku

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje investičné životné poistenie čítaj ďalej

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň čítaj ďalej

BC. Janka B. manažérka

 

Hľadal som čo najlepšiu možnosť sporenia pre moje deti. Pred tým čítaj ďalej

Michal V. Výpravca

 

Potreboval som vybaviť bezúčelovu hypotéku v konečnom dôsledku na budúcu čítaj ďalej

Peter H. Podnikateľ

-Konecne cez MD som sa dostala k tomu, aby som sa zamyslela nad financiami. Chcem si pre dceru nasetrit nejaku sumu, aby mala aspon nieco do startu do zivota. Pri narodeni dcery som uzavrela investicne zivotne poistenie. Ja mam kapitalove zivotne poistenie a potrebovala som sa uistit, ci su obe poistky vyhodne a ci je lepsie ich zrusit. Takisto som sa chcela porozpravat o vyhodnosti mojho II. piliera. 

 - Podobnu sluzbu som este neskusala, ak nepocitam financneho poradcu, ktoreho sme vyuzili pri hladani vyhodnej hypoteky. Myslím, že sa podarilo sa vybaviť výhodnú hypotéku. 

-Pan Jendrisak bol perfektne pripraveny na stretnutie. Podklady som mu poslala vopred a na stretnuti mi ukazal mozne alternativy k mojim sporeniam. Vysledkom stretnutia je zrusenie poistiek a prestup do druhej DDS.

Najviac si cenim prepocty, ktore mal pan Jendrisak zo sebou. Milujem cisla a tabulky a nemam rada zbytocne "reci" okolo financnych produktov. Takze na zaklade tychto podkladov som prehodnotila svoje sporenie. 

Takisto ocenujem profesionalny pristup pana Jendrisaka v stazenych podmienkach

Pan Jendrisak mi mohol nechat podklady, ktore si pre mna pripravil. Na druhej strane som si ich ani nevypytala na konci naseho stretnutia. 

Celkovo som vsak spokojna a nevidim nedostatky.

Jednoznacne doporucam.

Ing. Zuzana Bursová

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?